PRIVACY VERKLARING EVANGELIE GEMEENTE LISSE

Versie: juni 2020
Evangelie Gemeente Lisse neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen via privacy@eglisse.nl.

1. Doel van verwerking
Als plaatselijk gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid en het bijeen zijn rondom het Woord van God. Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor gemeente gerelateerde werkzaamheden zoals administratie, het organiseren van bijeenkomsten, het informeren omtrent gemeenteactiviteiten et cetera. De gegevens worden niet gebruikt voor marketing of commerciële doeleinden.

2. Privacy
Persoonsgegevens van gemeenteleden worden alleen op de website gepubliceerd wanneer dit nuttig is voor uitoefening van de functie. Hierin wordt geprobeerd een zorgvuldige afweging te maken.

3. Gebruik persoonsgegevens
Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op privacy@eglisse.nl.

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, geboortedatum, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, deelname details (van evenementen en/of bijeenkomsten), betaalgegevens, IP-adres en surfgedrag.

5. Verzamelen persoonsgegevens
Er worden op verschillende momenten persoonsgegevens verzameld en/of vastgelegd. Hieronder staan deze verschillende momenten beschreven.

5.1 Cookies
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software
van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd.
Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de
meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

5.2 Activiteiten
Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt.

5.3 Lidmaatschap
Van leden van Evangelie Gemeente Lisse wordt een ledenregistratie bijgehouden. Het betreft de informatie die u als lid invult op het moment dat u lid wordt.
In enkele gevallen zullen binnen Evangelie Gemeente Lisse aantekeningen worden bijgehouden
voor pastorale zaken met betrekking tot leden. Deze ‘pastorale registratie’ wordt zoveel mogelijk beperkt en alleen intern gedeeld indien dit voor de functie of taak van een persoon noodzakelijk is.

5.4 Huiskringen
Op de website van Evangelie Gemeente Lisse staat vermeld welke huiskringen er zijn, in welke plaats deze worden gehouden en op welk moment. Van kring-leiders wordt de naam vermeld op de website.

5.5 Vrijwilligers
Van vrijwilligers wordt een administratie bijgehouden teneinde inzicht te hebben in welke taken op welke momenten door wie worden opgepakt.

6. Inzage of verwijdering persoonsgegevens
Indien u inzage wenst in uw persoonsgegevens kunt u dit doorgeven aan privacy@eglisse.nl. Indien u wijzigingen wenst aan te brengen of indien uw gegevens verwijderd dienen te worden is dat ook mogelijk via privacy@eglisse.nl. Voor het plaatsen van foto’s op de website zal voorafgaand toestemming worden gevraagd. Indien u desalniettemin bezwaar wenst te maken tegen een foto waarop u zichtbaar bent, kunt u dat, bij voorkeur met opgaaf van redenen, kenbaar maken door een email te sturen aan privacy@eglisse.nl. De betreffende foto wordt dan zo snel mogelijk verwijderd van de website.

7. Delen persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat. Bijvoorbeeld richting de belastingdienst.

8. Bewaartermijn
We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

9. Uitzending samenkomsten
De samenkomsten van Evangelie Gemeente Lisse zijn achteraf online te beluisteren en incidenteel te bekijken. De video opname is gericht op het podium, bezoekers worden niet actief in beeld gebracht.

10. Persoonsgegevens bij ontvangen giften
Wanneer EG Lisse giften ontvangt kan de ontvangst in de administratie gekoppeld worden aan persoonsgegevens van de gever. Inzage hiervan ligt alleen bij de penningmeester. Uitzondering zijn giften voor specifieke projecten waarbij een overzicht van de ontvangen giften en gevers met de projectverantwoordelijke worden gedeeld. Persoonlijke gegevens zoals het adres e.d. worden hierbij in beginsel niet gedeeld.10.1 Anonieme giften
Wanneer u bij het geven van een gift wenst dat deze in de administratie niet gelinkt wordt met uw persoonsgegevens, of dat informatie niet wordt gedeeld met de projectverantwoordelijke dan dient in de omschrijving ‘Anoniem’ te worden vermeld.